Quy định về nộp tiền sử dụng đất khi hợp thức hóa nhà đất chỉ có giấy kê khai, bất động sản của bạn phải thỏa các điều kiện sau:

– Thứ nhất, nhà đất được UBND cấp xã xác nhận là:

  • Không có tranh chấp sử dụng đất;- Phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch;
  • Chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất.

– Thứ 2, theo Điều 20 nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004

– Thứ 3, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất:

  • Không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (nghị định số 43/2014/NĐ-CP), nếu được cấp giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại bảng giá đất;
  • Trường hợp sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng nay nếu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở (theo Điều 20 nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất).

Căn cứ theo quy định, nếu bạn sử dụng nhà đất trước ngày 1-7-2004phù hợp quy định trên thì bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và bạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định nêu trên.

Tham khảo chi tiết nội dung:

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ

Điều 20 nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ

 

Theo thukyluat.vn