Giá nhà đất TPHCM năm 2020 – 2024 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Bảng giá nhà đất TPHCM năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
 

 

Ngoài giá nhà đất TPHCM năm 2020 bạn có thể xem thêm giá đất tại các Quận & Huyện khác tại TPHCM:

Xem bảng đồ các Quận & Huyện khác tại TPHCM: